/redirect.php?i=Mzc=&u=aHR0cDovL3d3dy5ub3JkbmV0aG9zdGluZy5jb20v
Vojvode Milenka 17
Beograd 11 000
Telefon: 011/264-25-25
Reg.br. 20

info@barsanekretnine.rs
http://www.barsanekretnine.rs/

O agenciji